داه د داه ان

ص ناد ناوری اطلاعات
شاپا چاپي: 2008-5893 شاپا الكترونيكي: 2423-5059 دورة 7، شمارة 3، پاييز 1394 صاحب امتياز: دانشكدة مديريت دانشگاه تهران مدير مسئول: طهمورث حسنقلي پور سردبير: بابك سهرابي مدير داخلي: حسين آدوسي

-923797-2343810

هيئت تحريريه بابك سهرابي استاد (علوم مديريت) نظام الدين فقيهاستاد (مديريت مهندسي) محمد اقدسيدانشيار (برنامهريزي توليد) رضا برادران كاظمزادهدانشيار (مديريت فناوري) علي اكبر جلاليدانشيار (برق ـ كنترل) فريدون شمس دانشيار (كامپيوتر ـ نرمافزار )

بابك عابدين دانشيار (مديريت فناوري اطلاعات- سيستمهاي اطلاعاتي) امير مانيان دانشيار (مديريت فناوري) علي معيني دانشيار (كامپيوتر ـ طراحي سيستم)

كارشناس اجرايي: مهدي فلاح
ويراستار انگليسي: مريم فتاح زاده
ويراستار فنّي فارسي: مريم نائيني
صفحه آرايي: مريم نائيني
چاپ: ادارة كل خدمات پژوهشي و انتشارات دانشگاه تهران

دانشگاه تهران دانشگاه شيراز دانشگاه تربيت مدرس دانشگاه تربيت مدرس دانشگاه علم و صنعت دانشگاه شهيدبهشتي دانشگاه صنعتي سيدني دانشگاه تهران دانشگاه تهران
اين نشريه مطابق نامه شماره 6697/3 مورخ 25/8/ 87 كميسيون بررسي نشريات علمـي كشـور درجـه علمـي-
پژوهشي دارد.
اين نشريه درسايتهاي پايگاه اسـتنادي علـوم جهـان اسـلام (ISC) بـه نشـاني(www.isc.gov.ir) و پايگـاهاطلاعات علمي جهاد دانشگاهي (SID) به نشاني (www.sid.ir)و پايگاه الكترونيكي نشريات دانشگاه تهـران:
.نمايه مي شود http://journals.ut.ac.ir
ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آدرس نشريه : تهران ، بزرگراه شهيد چمران ، خيابان جلال آل احمد، ضلع جنوبي پل گيشا، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، ساختمان الغدير، طبقه دوم، دفتر مجلات

راهنماي تدوين مقاله در فصلنامه فناوري اطلاعات

نشرية فناوري اطلاعات، نشريهاي است با رويكرد علمي ـ پژوهشي كه با رسالت توسعة دانش مديريت در كشور، شناسايي مسائل مـديريتي
شده سازمانپس ازهاي ايران داوري و راهكار تخصصي و براي در آن، به صورت انتشار تأييد هي مقالهئت هاي تحريريه، پژوهشي بهو چاپ مروريمي ـ رسد. از تحليلي در استادان حوزو ة مديريت پژوهشگران مبادرت گرامي ميكندتقاضا . مي مقالـه شود بـا هـاي ارسـالمراجعـه
به آدرس الكترونيكي (www.jitm.ir) ثبت نام و مقاله خود را ارسال كنيد. براي جلوگيري از تأخير در داوري و انتشار بهموقع مقاله، لطفاً به نكات زير توجه فرماييد.
راهنماي تدوين:
فقط مقالات علميـ پژوهشي دريافت ميشود، مقاله بايد حاصل كار پژوهشي و علمي باشد و قبلاً در نشرية ديگري اعم از داخلي يـا
تبصره 1.خارجي و آنيا دسته از مجموعه مقالات مقالات ارائه شده سمينارها درو مجامعمجامع علميعلمي كه چاپ ًصرفا نشده و يا خلاصة همآنها زمان چاپ براي شده نشريهباشد (ديگري مشروط به ارسال ذكر نشده باشد. مشخصات كامل مرجـع) قابل بررسي است.
مقاله بايد داراي انشايي روان و از نظر دستور زبان و آيين نگارش خالي از اشكال باشد.
حداكثر حجم مقاله شامل متن، شكلها، نمودارها و جدولها 20 صفحه است.
-مقاله بايد صفحة داراي اول: ساختار عنوان زير كامل باشد: مقاله به فارسي و انگليسي؛ نام نويسنده يا نويسندگان بـه فارسـي و انگليسـي (نـام نويسـنده مسـئول مكاتبات با ستاره مشخص شود)؛ مرتبه علمي (آخرين مدرك تحصيلي) به فارسي و انگليسـي؛ نشـاني كامـل نويسـنده مسـئول
-159973-3032824

صفحه مكاتبات دوم: شامل عنوان آدرس كامل پستي، مقاله به شماره تلفن،فارسي و انگلشماره يسي؛ دورنگار، چكيده نشاني فارسي پيام و نگار (پستانگليسي (هـر الكترونيككـدام ) به حـداكثرفارسي و 175 كلمـهانگليسي .و حـداقل 150 كلمه)؛ كليدواژگان فارسي (حداكثر 5 واژه).
صفحات بعدي: به طور دقيق شامل اين تيترها باشد: مقدمه، بيان مسئله، پيشينة روش پژوهش، يافتـه هـاي پـژوهش، نتيجهگيري و پيشنهادها، سپاسگزاري، منابع.
تبصرهتبصره 21:: مشخصات اصطلاحات خارجينويسنده با/ معادل نويسندگانهاي بهجزدقيق ودر رسا درصفحه اولزبان، نبايد فارسي درو نامهيچ كامل قسمت واژه و ديگري از عبارت مقالههاي ذكر شود.اختصاري به كار رفته در مـتن، بـه زيرنويس ارجاع شوند.
تبصره حروف3: چيني نمودارها،مقاله بايد اشكالدر و برنامة جداول بهصورت سياه و سفيد وWord (2003, 2007) وبا با كاركرد رعايت حاشيهمحتوايي 5/4 مناسب سانتيتهيه متر در شود. هر طرف و فاصله 35/5 سـانتي متـر از
بالا و پايين در صفحه A4 صورت گيرد. لازم است در متن فارسي از قلم ميترا نازك 13 (B Mitra) و در متن لاتين از قلم تايمز 11 استفاده شود. (توجه فرماييد از آنجاكه استفاده از برنامهي Word 2010 هنوز فراگير نيست، لطفا مقالههاي ارسالي را فقط در محـيط Word 2007 يا Word 2003 ذخيره و ارسال بفرماييد).
براي منبع Endnote دهي ازاستفاده كرد روش در ضمن استاندارد منابع بهAPA شكل استفادهذيل كنيدآورده. مي شوند: توان براي افزايش بهره وري و راحتي در اين كار از نرمافزارword يا كتاب: نام خانوادگي نام نويسنده. (سال انتشار). عنوان كتاب (ايتاليك). نوبت چاپ (ويرايش). محل انتشار: نام ناشر.
نكته 1. اگر بيش از يك نويسنده وجود داشته باشد، بايد بين نام هر يك از آنها ويرگول (،) استفاده شود.
نكته 2. نام نويسندگان به هر تعداد كه باشند، بايد همه نوشته شود و نبايد از واژه (و ديگران و همكاران) استفاده شود.
مقاله: نام مثال: خانوادگيراعي نام رضا، نويسندهتلنگي (سالاحمد . انتشار). مديريت عنوان سرمايهمقاله. نامگذاري مجله (پيشرفته. چاپايتاليك )، اول. دوره (يا تهران: شماره) انتشارات مجله: سمت؛ شمارة 1383.ابتدا تا انتهاي مقاله.
مثال: رزمي جعفر، قنبري آرش. (1388). ارايه مدلي نوين … . مديريت فناوري اطلاعات، 2 (7): 35 – 50.
Example (1): Henman, P. (2010).Example (2): Henry C. T, Ruth J. W. (2007). Some properties of a simple stochastic epidemic model of Governing Electronically. Palgrave macmillan.
اين نشريه حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقالات را براي خود .79-67 :(1)802 , محفوظ ميدارد و از بازگرداندن Mathematical Biosciencesمقالات SIR type, دريافتي معذور است.
مقالات رد يا انصراف داده شده پس از يك ماه از مجموعه آرشيو مجله خارج خواهد شد و مجله هيچگونه مسئوليتي در اين زمينه
نخواهد داشت.
فصلنامة مديريت فناوري اطلاعات دورة 7، شمارة 3، پاييز 1394

فهرست مطالب
عنوان شمارة صفحه
ارائة مدلي براي تبيين عوامل مؤثر بر تمايلات رفتاري كاربران وب سايت هاي خبرگـزاري اي نترنتـي (مـورد مطالعـه :
دانشجويان دانشگاه سمنان) …………………………………………………………………………………….. 473 ابوالقاسم ابراهيمي، نيلوفر ايمان خان، عبدالرضا اسماعيلي
بررسي تأثير شايستگي فناوري اطلاعات بر فرايندهاي دانش در دادگستري شهر اراك ………………………… 493 راحله اسفنداني، مصطفي علي ميري
طراحـي سيسـتم خبـرة فـازي بـراي مـدير عـالي حـريم خصوصـي در حـوزة تبـادلات الكترونيكـي دولـت و
كسب وكارها ………………………………………………………………………………………………………… 511 شعبان الهي، مصطفي رشيدي، محمود صادقي
بررسي نقش تعديل گري خودكارآمدي كاربران در رضايت آنها از بانكداري همراه در ايران …………………….. 531 سيد محمدباقر جعفري، علي حميدي زاده، محدثه سادات مؤدب
بررسي نقش اينترنت اشيا در سيستم هاي مديريت دانش (مورد مطالعـه : مـديريت عملكـرد كاركنـان شـهرداري
يزد) …………………………………………………………………………………………………………………. 553 حميد رضا خدمتگزار
ارائة سامانة پشتيبان تصميمِ مكان يابي براي كسب وكارهاي جديد؛ موردكاوي: مكان يابي واحد اسباب بازي …. 573 اميرحسين رهبر، علي لاهوتيان، محمود واحدي مقدم
تبيين مدل انتخاب كاركنان در شركت هاي خصوصي فعال در حوزة فناوري اطلاعات ……………………………. 595 امير رودي، احمد خليلي جعفرآباد
رابطة حاكميت فناوري اطلاعات و حاكميت شركتي ميان سازمان هاي دولتي حوزة فناوري اطلاعات ……………….. 615 محمدحسين رونقي، جعفر محمودي
بررسي تطبيقي عنوان درس هاي دورة دكتري رشتة مديريت فناوري اطلاعات در دانشگاه هاي معتبر دنيا …….. 635 مهدي شامي زنجاني، نرگس فرزانه كندري
ارائة الگويي از عوامل مؤثر بر اعتماد و رضايت مشتري در بخش تجارت الكترون يـك (مـورد مطالعـه : سـايت هـاي
تخفيف گروهي در ايران) …………………………………………………………………………………………. 655 ناصر عسگري، حامد حيدري
يكپارچه سازي سيستم هاي اطلاعات بين سازماني: ارائة مدلي براي شناخت دامنة مسئلة يكپارچه سازي ……… 675 حسنعلي نعمتي شمس آباد، علي معينيقیمت: تومان


پاسخ دهید