داه د داه ان
ص ناد ناوری اطلاعات
شمارة استاندارد بين المللي: 422821868209 دورة 7، شمارة 1، بهار 1394 صاحب امتياز: دانشكدة مديريت دانشگاه تهران مدير مسئول: طهمورث حسنقلي پور
سردبير: بابك سهرابي
مدير داخلي: حسين آدوسي

هيئ ت تحريريه بابك سهرابي استاد (علوم مديريت) نظامالدين فقيه استاد (مديريت مهندسي)محمد اقدسي دانشيار (برنامهريزي توليد)

رضا برادران كاظمزادهدانشيار ( مديريت فناوري) علياكبر جلاليدانشيار (برق ـ كنترل) فريدون شمس دانشيار (كامپيوتر ـ نرمافزار)

امير مانيان دانشيار (مديريت فناوري) علي معيني دانشيار (كامپيوتر ـ طراحي سيستم)

كارشناس اجرايي: مهدي فلاح
ويراستار انگليسي: مريم فتاح زاده
ويراستار فنّي فارسي: مريم نائيني
صفحه آرايي: مريم نائيني
چاپ: ادارة كل خدمات پژوهشي و انتشارات دانشگاه تهران
دانشگاه تهران دانشگاه شيراز دانشگاه تربيت مدرس دانشگاه تربيت مدرس دانشگاه علم و صنعت دانشگاه شهيدبهشتي دانشگاه تهران دانشگاه تهران
اين نشريه مطابق نامه شماره 6697/3 مورخ 25/8/ 87 كميسيون بررسي نشريات علمـي كشـور درجـه علمـي-
پژوهشي دارد.

اين نشريه درسايتهاي پايگاه اسـتنادي علـوم جهـان اسـلام (ISC) بـه نشـاني(www.isc.gov.ir) و پايگـاهاطلاعات علمي جهاد دانشگاهي (SID) به نشاني (www.sid.ir)و پايگاه الكترونيكي نشريات دانشگاه تهـران:
.نمايه مي شود http://journals.ut.ac.ir
ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2078-5981708

آدرس نشريه: تهران، بزرگراه شهيد چمران ، خيابان جلال آل احمد، ضلع جنوبي پل گيشا، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، ساختمان الغدير، طبقه دوم، دفتر مجلات صندوق پستي : 6311 ـ 14155 كدپستي: 1411713114 وب سايت:http://jitm.ut.ac.ir پست الكترونيكي: jitm@ut.ac.ir

راهنماي تدوين مقاله در فصلنامه فناوري اطلاعات

نشرية فناوري اطلاعات، نشريهاي است با رويكرد علمي ـ پژوهشي كه با رسالت توسعة دانش مديريت در كشور، شناسايي مسائل مـديريتي
شده سازمانپس ازهاي ايران داوري و راهكار تخصصي و براي در آن، به صورت انتشار تأييد هي مقالهئت هاي تحريريه، پژوهشي بهو چاپ مروريمي ـ رسد. از تحليلي در استادان حوزو ة مديريت پژوهشگران مبادرت گرامي ميكندتقاضا . مي مقالـه شود بـا هـاي ارسـالمراجعـه
به آدرس الكترونيكي (www.jitm.ir) ثبت نام و مقاله خود را ارسال كنيد. براي جلوگيري از تأخير در داوري و انتشار بهموقع مقاله، لطفاً به نكات زير توجه فرماييد.
راهنماي تدوين:
فقط مقالات علميـ پژوهشي دريافت ميشود، مقاله بايد حاصل كار پژوهشي و علمي باشد و قبلاً در نشرية ديگري اعم از داخلي يـا
تبصره 1.خارجي و آنيا دسته از مجموعه مقالات مقالات ارائه شده سمينارها درو مجامعمجامع علميعلمي كه چاپ ًصرفا نشده و يا خلاصة همآنها زمان چاپ براي شده نشريهباشد (ديگري مشروط به ارسال ذكر نشده باشد. مشخصات كامل مرجـع) قابل بررسي است.
مقاله بايد داراي انشايي روان و از نظر دستور زبان و آيين نگارش خالي از اشكال باشد.
حداكثر حجم مقاله شامل متن، شكلها، نمودارها و جدولها 20 صفحه است.
-مقاله بايد صفحة داراي اول: ساختار عنوان زير كامل باشد: مقاله به فارسي و انگليسي؛ نام نويسنده يا نويسندگان بـه فارسـي و انگليسـي (نـام نويسـنده مسـئول مكاتبات با ستاره مشخص شود)؛ مرتبه علمي (آخرين مدرك تحصيلي) به فارسي و انگليسـي؛ نشـاني كامـل نويسـنده مسـئول
-159973-3032823

صفحه مكاتبات دوم: شامل عنوان آدرس كامل پستي، مقاله به شماره تلفن،فارسي و شماره انگليسي؛ دورنگار، چكيده نشاني فارسي پيام و نگار (پستانگليسي (هـر كـداالكترونيكم ) به حـداكثرفارسي و 175 كلمـهانگليسي .و حـداقل 150 كلمه)؛ كليدواژگان فارسي (حداكثر 5 واژه).
صفحات بعدي: به طور دقيق شامل اين تيترها باشد: مقدمه، بيان مسئله، پيشينة روش پژوهش، يافتـه هـاي پـژوهش، نتيجه گيري و پيشنهادها، سپاسگزاري، منابع.
تبصرهتبصره 21:: مشخصات اصطلاحات خارجينويسنده با/ معادل نويسندگانهاي بهجزدقيق ودر رسا درصفحه اولزبان، نبايد فارسي درو نامهيچ كامل قسمت واژه و ديگري از عبارت مقالههاي ذكر شود.اختصاري به كار رفته در مـتن، بـه زيرنويس ارجاع شوند.
تبصره حروف3: چيني نمودارها،مقاله بايد اشكالدر و برنامة جداول بهصورت سياه و سفيد وWord (2003, 2007) وبا با كاركرد رعايت حاشيهمحتوايي 5/4 مناسب سانتيتهيه متر در شود. هر طرف و فاصله 35/5 سـانتي متـر از
بالا و پايين در صفحه A4 صورت گيرد. لازم است در متن فارسي از قلم ميترا نازك 13 (B Mitra) و در متن لاتين از قلم تايمز 11 استفاده شود. (توجه فرماييد از آنجاكه استفاده از برنامهي Word 2010 هنوز فراگير نيست، لطفا مقالههاي ارسالي را فقط در محـيط Word 2007 يا Word 2003 ذخيره و ارسال بفرماييد).
براي منبع Endnote دهي ازاستفاده كرد روش در ضمن استاندارد منابع بهAPA شكل استفادهذيل كنيدآورده. مي شوند: توان براي افزايش بهره وري و راحتي در اين كار از نرمافزارword يا كتاب: نام خانوادگي نام نويسنده. (سال انتشار). عنوان كتاب (ايتاليك). نوبت چاپ (ويرايش). محل انتشار: نام ناشر.
نكته 1. اگر بيش از يك نويسنده وجود داشته باشد، بايد بين نام هر يك از آنها ويرگول (،) استفاده شود.
نكته 2. نام نويسندگان به هر تعداد كه باشند، بايد همه نوشته شود و نبايد از واژه (و ديگران و همكاران) استفاده شود.
مقاله: نام مثال: خانوادگيراعي نام رضا، نويسندهتلنگي (سالاحمد . انتشار). مديريت عنوان سرمايهمقاله. نامگذاري مجله (پيشرفته. چاپايتاليك )، اول. دوره (يا تهران: شماره) انتشارات مجله: سمت؛ شمارة 1383.ابتدا تا انتهاي مقاله.
مثال: رزمي جعفر، قنبري آرش. (1388). ارايه مدلي نوين … . مديريت فناوري اطلاعات، 2 (7): 35 – 50.
Example (1): Henman, P. (2010).Example (2): Henry C. T, Ruth J. W. (2007). Some properties of a simple stochastic epidemic model of Governing Electronically. Palgrave macmillan.
اين نشريه حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقالات را براي خود .79-67 :(1)802 , محفوظ ميدارد و از بازگرداندن Mathematical Biosciencesمقالات SIR type, دريافتي معذور است.
مقالات رد يا انصراف داده شده پس از يك ماه از مجموعه آرشيو مجله خارج خواهد شد و مجله هيچگونه مسئوليتي در اين زمينه
نخواهد داشت.
فصلنامة مديريت فناوري اطلاعات دورة 7، شمارة 1، بهار 1394

فهرست مطالب
عنوان شمارة صفحه
ارائة سيستم فازي به منظور كشف فرصت هاي هم افزايي در شركت هاي مادر ……………………………. 1 عادل آذر، محمد سنگي، محمد مهدي ايزدخواه، علي انوري
ارائة سيستم پشتيباني تصميم نوين به منظـور موازنـة هزينـه ــ انتشـار دي اكسـيدكربن گسسـته در
پروژه هاي ساخت: كاربردي از الگوريتم ژنتيك الگوبرداري ………………………………………… 23 محمدعلي بهشتي نيا، ناهيد فرازمند
تدوين و شناسايي سناريوهاي امكان پذيرآيندة خدمات دولت الكترونيك ايران در افق 1404 ……… 49 فاطمه ثقفي، عليرضا علي احمدي، سيد سپهر قاضي نوري، منصوره حورعلي
بررسي و اولويت بندي مخاطرات برون سپاري پروژههاي فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) ( مطالعـة
موردي: پروژه هاي زيرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات) ……………………………………….. 69 سيد احسان خوانساري زاده، مهدي شيرمحمدي
طراحي سيستم استنتاج فازي ـ عصبي انطباقي براي ارزيابي استقرار سيستم هوشمندي كسب وكـار در
صنعت توليد نرم افزار …………………………………………………………………………………… 85 ايمان رئيسي واناني، بابك سهرابي يورتچي، فاطمه گنجعلي خان حاكمي
سنجش مزايـاي سيسـتم هـاي سـازماني در فراينـد تـأمين شـركت هـاي پيمانكـاري بـا اسـتفاده از
اقدام پژوهي ……………………………………………………………………………………………. 105 رضا سرخوش
مدل توسعة دولت الكترونيك در ايران 1404 ………………………………………………………….. 125 مهدي فقيهي، غلامرضا معمارزاده
تدوين روش توسعة چارچوب معماري سازماني: مطالعة پديدارشناسي تفسيري ………………….. 143 علي معيني، احسان مرآتي
شناسايي ريسك هاي امنيت اطلاعات سازماني با استفاده از روش دلفي فازي در صنعت بانكداري . 163 پريسا موسوي، رضا يوسفي زنوز، اكبر حسن پور
برآورد ارزش پولي اطلاعات در اينترنت …………………………………………………………………. 184 محسن نظري، سيد وحيد طباطبائي كلجاهي
بررسي تأثير سبك رهبري و جو سازماني بر مديريت دانش با توجه به نقش ميانجي ساختار سازماني و
تعامل اجتماعي (پيمايشي پيرامون بخش ستادي بانك ملت) ……………………………………. 199 حميدرضا يزداني، علي حميدي زاده، عليرضا كامليقیمت: تومان


پاسخ دهید