DOI: http://dx.doi.org/10.22059/jitm.2014.50872
د ناوری اطلاعات دانشكدة مديريت دانشگاه تهران
دورة 6، شمارة 2 تابستان 1393 ص. 306- 285

تأثير كيفيت طراحي وب سايتهاي خبري بروفاداري و تبليغات توصيهاي
الكترونيكي (مورد مطالعه: دانشگاه علامه طباطبائي شهر تهران)
19621508166354

محمدرضا كريمي علويجه، شيدا احمدي
چكيده: كيفيت طراحي وب سايتهـاي خبـري ، نقـش مهمـي را در مـدت زمـان مانـدگاري و افزايش انگيزة بازديدكنندگان در جهـت وفـاداري و تبليغـات توصـيهاي الكترونيكـي آنهـا ايفـامي كند، از اين رو اين وب سايتها تلاش ميكنند با بهبود كيفيت طراحـي خـود، از ايـن مزيـترقابتي برخوردار شوند. هدف پژوهش، بررسي تأثير كيفيت طراحـي وب سـايت هـاي خبـري بـروفاداري و تبليغات توصيهاي الكترونيكـيِ بازديدكننـدگان اسـت. ايـن پـژوهش از نظـر هـدف،كاربردي و از نظر روش جمعآوري دادهها، توصيفي ـ پيمايشي و از نوع همبستگي است. جامعة آماري پژوهش، دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائي است كه حداقل سابقة يـك بـار بازديـد ازوب سايتهاي خبـري را داشـتهانـد، از ايـن جامعـة آمـاري، نمونـه اي سيصـدوهفتادوچهار تايي به صورت طبقهاي متناسب انتخاب شد و دادهها از طريق پرسشنامه جمعآوري شدند و درنهايـتبا استفاده از مدل معادلات ساختاري (SEM) و نـرم افزارهـاي LISREL و SPSS، فرضـيه هـا مورد بررسي قرار گرفت. يافتههاي پژوهش نشان داد، كيفيت طراحي وب سايت بر لذت بـردن از وب سايت و كيفيت دركشدة اطلاعات اثر مستقيم و معنادار و بـر رضـايت، اعتمـاد، وفـاداري وتبليغات توصيهاي الكترونيكي، اثر غير مستقيم و معناداري دارد.

واژه هاي كليدي: تبليغات توصيهاي الكترونيكي، رضايت الكترونيكي، كيفيت طراحـيوب سـايت ، وب سايت خبري، وفاداري الكترونيكي.
مقدمه
با رشد فزايندة توسعة جهاني تجارت الكترونيك و افزايش كاربران دنياي مجازي، وب سايتهـايخبري1 نيز بايد جايگاه خود را با توجه به اهميت نقششان در جامعه، ثابت كنند. امروزه وبسايت-هاي خبري به اين باور رسيدهاندكه تنها با مراجعة دوبارة بازديدكنندگان است كه مـي تواننـد بـهسودآوري و حيات خود در درازمدت اميدوار باشند. انديشة وب سايتها، به منظور خلق ارزش براي بازديدكنندگان و رسيدن به مزيت رقابتي پايدار، موجب شده تـا اهميـت بازديدكننـدگان بـيش ازپيش مورد توجه قرار گيرد (ضيايي، 1390). در محيط رقابتي امروز، از دست دادن مشتريان بسيار هزينهبر است، حفظ بازديدكنندگان و ايجاد وفاداري در آنها، فقط از طريق توسعة روابـط سـودآوربلندمدت با آنها امكان پذير است (اتنسوپولو، 2009).
توسعة وفاداري و تبليغات توصيهاي الكترونيكي2، دو هدف اصلي براي متخصصان بازاريـابياست، اين متخصصان اهميت كلي هر دو مفهوم را شناسايي كرده و تجزيه و تحليل گسـترده اي روي آنها انجام داده اند (بنسل و ووير، 2000). بـه بيـاني كوتـاه، وفـاداري بازديدكننـدگان قصـدمراجعة مجدد آنها را افـزايش مـيدهـد و تبليغـات توصـيهاي نيـز بـر وبسـايت هـا ي منتخـب بازديدكنندگان تأثير زيادي دارد، بنابراين وب سايتها براي افـزايش سـهم بـازار خـود، بـا ايجـادوفاداري و توسعة تبليغات توصيهاي الكترونيكي در ميان بازديدكنندگان، فرصت خوبي را بهدست مي آورند. ايجاد وفاداري و تبليغات توصيهاي الكترونيكي در ميان بازديدكنندگان، بـهدليـل تـأثير زيادي كه بر مراجعة دوبارة آنها دارد، به يك استراتژي مهم بازاريابي تبديل شده است ( اسـميت، كويل، ليگتفوت و اسكات، 2007). اين دو عامل بر اعتماد و مقاصد رفتاري در اينترنت، تأثير ويژة چشمگيري دارد. از گامهاي اصلي براي برقراري ارتباط با بازديدكنندگان و تشويق آنها به استفاده از خدمات اين وب سايتها، ايجاد وفاداري و ترغيب آنهـا بـه تبليغـات توصـيهاي اسـت . درواقـع
وفاداري و تبليغات توصيهاي، دو كليد اصلي ارتباط با بازديدكنندگان و محرك آنها براي اسـتفادهاز خدمات وبسايت ها به شمار ميرود. از راههـاي كسـب مزيـت رقـابتي بـا اسـتفاده از خـدماتالكترونيك، توانايي وب سايتهاي خبري در جذب بازديدكنندگان بيشتر و تشويق آنها به اسـتفادهاز خدمات اين وبسايتها است و اين امر، جز با ايجاد وفاداري و تبليغـات توصـيهاي در محـيط مجازي وبسايتها، شدني نيست (حقيقي، مظلومي و اخوي راد، 1391).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
News websites
Electronic Word Of Mouth (e-wom)
در ميان سايتهاي پربازديد، بيشترين رقم مربوط به سايت خبر گـزاريهـا و وب سـايت هـايخبري است كه شمار آنها در اين بررسي 110 وب سايت بوده و از اين رقم، ميزباني 72 سـايت درداخل كشور انجام ميشود (وبگاه تحليلي خبري عصر ايران، 1392).
براساس آمار موجود در سايت الكسا1 كه مرجع ميزان رتبة وب سايتهاي ايران و جهان است، ده وب سايت خبري اول ايران به اين ترتيب منتشر شده است: تابناك، عصـر ايـران، خبـرآنلاين ، شفاف، جهان، افكار، رجا، فرارو، فردا و مشرق (وبگاه تحليلي خبري عصر ايران، 1392).
براساس جديدترين آمارهاي گزارش شده در وبسايت الكسا، وبسايتهاي ايراني نتوانسته اند توجه مخاطبان و كاربران داخل كشور را به خود جلب كند و از ميان ده وبسايت برتـر مشـاهدهشده در داخل كشور، هفت مورد را شركتهاي تجاري در خارج از كشور راه اندازي كرده اند (وبگاه خبري تحليلي پارسينه، 1392).
وب سايتهاي خبري، مهمترين كانالهاي خبررسـاني تجـارت الكترونيـك2 هسـتند ، نحـو ة طراحي اين وبسايتها و كيفيت خدمات و اطلاعات ارائه شدة آنها، بهگونهاي كـه باعـث جـذببازديدكنندگان به خود و درنهايت ايجاد وفاداري و تبليغات توصيهاي در ميـان آن هـا شـود، نقـشمهمي را در مشاركت دادن بازديدكنندگان براي استفاده از خدمات اين وب سايتها ايفـا مـيكنـد(ليانگ، 2002 ). امروزه با افزايش ضريب نفوذ اينترنت3 و توجه جوامـع بشـري بـه رسـانههـايالكترونيكي، مانند وب سايتهاي خبري و عواملي همچون تشديد رقابت در ايـن حـوزه، تغييـراتسريع تكنولوژي و افزايش قدرت و حق انتخاب بازديدكنندگان، اهميت مطالعـه در ا يـن زمي نـه را براي مديران و طراحان اين وب سايتها روزبه روز افزايش ميدهد. در ايـن ميـان موفقيـت از آنوب سايتهايي خواهد بود كه بتوانند بـه نحـو شايسـتهتـري انتظـارات و ارزشهـاي مـورد نظـربازديدكنندگان را درك و شناساييكرده و به نحو مطلوب بـه آن هـا پاسـخ دهنـد (ونـگ، هينـگ،رنيانگ و يانگنگ، 2004).
زماني كه بازديدكنندگان از وب سايتهاي خبري بازديد ميكنند، درك خود را از وب سـايت و خدمات آن، براساس كيفيت طراحي وب سايت و ساير موارد مطرح شده در آن شكل مـي دهنـد واين به نوبة خود بر ايجاد وفاداري و تشويق بازديدكنندگان به تبليغات توصيه اي تأثيرگذار خواهـدبود (لگزيان، علوي و سياهرودي، 1390). نحوة طراحي اين وب سايتها در ايران، با وجود صـرف هزينههاي زياد، اثربخش و مطابق با سليقهها و خواستههاي بازديدكنندگان نيست. بـا توجـه بـه متفاوتبودن سليقهها و نيازهاي بازديدكنندگان و همچنـين تعـداد انـدك پـژوهشهـا در حـوزة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12. E-commerce. Alexa Site
3. Internet penetration
مربوطه، اهميت بررسي رابطه ميان »تأثير كيفيت طراحـي وب سـايت هـاي خبـري و وفـاداري وتبليغات توصيهاي الكترونيكي« را دوچندان ميكند.
پيشينة پژوهش پيشينة نظري پژوهش
امروزه در عصر اطلاعات، اينترنت نقش اساسـي در زنـدگي روزمـرة انسـان هـا ، بـه ويـژه در امـراطلاع رساني و آگاهسازي، بازي ميكند. اين روزها كـم كـم بـه دورانـي نزديـك مـيشـويم كـهرسانه هاي مكتوبي چون روزنامهها و مجله ها، جاي خود را به وب سايتهاي خبري و روزنامههاي آنلاين ميدهند. بنابراين هر روز كه از پيشرفت فناوري اطلاعات مي گذرد، نقش وب سـايت هـايخبري و خبرگزاريهاي آنلاين، بيشتر و بيشتر مي شـود . ايـران نيـز جـدا از ايـن رخـداد نيسـت .
وبسايتهاي خبري اين روزها از مؤثرترين رسانههاي كشور به شمار ميروند. قابليتهايي چـونبهروزرساني سريع، دسترسي آسان و هزينة كم، وب سايتهاي خبري را به رسانههاي مهم كشور تبديل كرده است و روزبه روز بر شمار بازديدكنندگان از وب سايتهـاي خبـري افـزوده مـيشـود (وبگاه تحليلي خبري عصر ايران، 1390).
وبسايتهاي خبري در دنياي امروز، به دليل رقابتيشدن بـازار، بـراي بازديدكننـدگان ارزشبيشتري قائل هستند. از سوي ديگر، چالش هايي چون تشـديد رقابـت جهـاني، افـزايش مسـتمرانتظارات بازديدكنندگان و متعاقباً تقاضاي آنها به منظور افزايش بهبود كيفيت خدمات ارائه شده در وب سايتها، موجب شده است كه وبسايتها ديگر مانند گذشته نتوانند نيازهاي بازديدكننـدگانرا برآورده كنند. بنابراين مي توان گفت كه بحران در كمين تمام وبسايتهايي است كه برنامهاي مستمر در زمينة فـراهم كـردن امكانـات در جهـت ايجـاد وفـاداري و تبليغـات توصـيهاي بـرايبازديدكنندگان خود ندارند و از سياست مشتريگرا بودن پيروي نميكنند. به همين دليل وضعيت خطر از دستدادن بازديدكنندگان ناراضي، رفتن آنها به سمت وب سايت هاي ديگر، كاهش نهايي سود و درنهايت ورشكستگي اين وب سايتها را درپي خواهـد داشـت (سـيد نقـوي و جمـالآبـاد،1390).
كيفيت دركشدة اطلاعات
برخلاف پژوهش هايي كه براي اندازهگيري موفقيت، كيفيت سيستم را مطالعه مـي كننـد، برخـي پژوهشها نيز متمركز بر كيفيت اطلاعات خروجي سيستم اطلاعاتي هستند. براي ارزيابي كيفيت يك سيستم اطلاعاتي و اطلاعاتي كه اين سيستم ارائه ميكند، درك معناي اطلاعات از ديـدگاهكاربر (مصرف كنندة اطلاعات) ضروري است (ونگ و استرانگ، 1996). در حوزة وب سـايت هـايخبري، جست وجوي اطلاعات ازجمله انگيزههاي رويآوري كـاربران بـه وب سـايت بـوده اسـت.
بنابراين، چهارچوب كيفيت اطلاعات براي توسعة يك مدل مفهومي طراحي مؤثر وب سايتهـايخبري در حوزة اينترنت به كار رفته است.
اعتماد الكترونيكي
مسئلة اعتماد بازديدكنندگان، زيربناي موفقيت تجارت الكترونيـك بـوده و مقبوليـت گسـترده اي يافته است؛ به طوري كه در مطالعات گوناگون، بي اعتمادي يكي از موانـع عمـدة توسـعة تجـارتالكترونيك معرفي مي شود (لي و توربن، 2004). با وجود نبود يك تعريف جامع از معني و مفهـوماعتماد، اعتماد مجازي را به حالتي ذهني كه در آن فرد بهدليل اقدام به خريـدوفروش بـه صـورتالكترونيكي، در حالت آسيبپذير قرار مي گيرد، معنا كرده اند (چن، 2003). مطالعـات متعـددي بـهمعرفي عوامل تأثيرگذار بر اعتماد الكترونيكي پرداخته اند كه امنيت، حريم خصوصي، نام و شهرت برند، اطلاعات، تبليغات توصيه اي و داشتن تجربـة فعاليـت و خريـد در اينترنـت، برخـي از ايـنمتغيرها هستند. در پژوهشي ديگر، عوامل تأثيرگذار بر اعتماد الكترونيكـي، بـه دو دسـته عوامـلتكنولوژيك و عوامل اجتماعي تقسيم شده و مؤلفه هايي همچون كيفيت اطلاعات، ميزان آمـوزشو يادگيري و مشخصات سيستم و وب سايت فروشگاه را معرفي ميكنند (هسو و ونگ، 2008)
رضايت الكترونيكي
رضايت الكترونيكي و كيفيت خدمات الكترونيكي، ازجملـه مباحـث عمـدة جهـانيشـدن تجـارتالكترونيكي تلقي ميشود. بالابودن كيفيت خدمات الكترونيكي، موفقيت هر وب سايتي اسـت كـهدر محيط رقابتي جهاني تجارت الكترونيكي فعاليت ميكند. رضايتمندي الكترونيكي، بـه معنـايخرسندي يك مشتري با توجه بـه تجربـة پيشـين بازديـدش از يـك وب سـايت اسـت . رضـايت الكترونيكي، ميزان رضايت مشتري از پشتيباني بـراي دريافـت و ارسـال سـفارشهـاي كـالا يـاخدمات، خدمات پس از فـروش، بهـاي كـالا يـا خـدمات، كيفيـت مطالـب وب سـايت ، سـرعت وبسايت، قابليت اعتماد به وب سايت، سهولت استفاده از وبسايت، امنيـت مـالي و حفـظ اسـرارشخصي تعريف شده است (لي و توربن، 2001).
وفاداري الكترونيكي
يكي از موضوعات مهـم در وب سـايتهـاي خبـري، وفـاداري بازديدكننـدگان اسـت. مطالعـاتگوناگوني به بررسي وفاداري مشتري در محيطهاي الكترونيك پرداختهاند. وفاداري الكتروني كـي، نگرش مناسب مشتري نسبت به خريد آنلاين تعريف ميشود كه ناشـي از رفتـار خريـد تكـرارياست (جييونگ، بييونگو و جان، 2009). منظور از وفاداري الكترونيكي در ايـن پـژوهش ، نگـرشمطلوب بازديدكنند گان از وب سايتهاي خبري است كه منجر بـه مراجعـة دوبـارة آنهـا بـه ايـنوب سايتها ميشود.
تبليغات توصيهاي الكترونيكي
در اين پژوهش، منظور تبليغات توصيهاي دربارة محيط الكترونيكي يـا بـه گفتـة ديگـر ، تبليغـاتتوصـيهاي بـراي دريافـت خـدمات آنلايـن اسـت. اگرچـه مطالعـات شـبكه هـاي اجتمـاعي در جامعه شناسي به طور مفصل به اصطلاح تبليغات توصيهاي پرداختـه انـد ، امـا در سـالهـاي اخيـربه دليل آشكار شدن اثرات بارز آن بر رفتار بازديدكنندگان، مورد توجه پژوهشگران بازاريـابي قـرارگرفته است. تبليغات توصيه اي مي تواند مثبت يـا منفـي باشـد كـه در پـژوهش حاضـر ، تبليغـاتتوصيهاي مثبت مد نظر است. زمينهاي كه موجب شود يك فرد نكـات مثبتـي در مـورد خـدماتالكترونيكي به ديگران بازگو كند، تبليغات توصيهاي مثبت تعريف مي شود (جييونگ و همكـاران،2009).
كيفيت طراحي وب سايت
همراه با رشد روزافزون كاربران اينترنت، وب سايت براي بسـياري از كسـب وكارهـا اولـين نقطـة برقراري ارتباط است. بنابراين ارائة خدمات در وب سايت يكي از مهمترين موضوعات مؤسسه هاي مختلف، از جمله وبسايتهاي خبري اسـت . جـذابيت وب سـايت ، در زمـان مانـدگاري كـاربر وبالابردن انگيزش وي براي كاوش و جست وجوگري نقش مهمـي دارد. از سـوي ديگـر ، كيفيـت طراحي وب سايت شرط ضروري پايداري آن است. چنانچه اسـتفاده از وب سـايت مشـكل باشـد،وب سايت خوانا نبوده يا پاسخي براي سؤال هاي كاربران نداشته باشد و به طـور كلـي از جـذابيتكافي برخوردار نباشد، كـاربران وب سـايت را تـرك مـيكننـد (حقيقـي نسـب و تـابعين ، 1387).
خلاصهاي از برخي امكانات ظاهري نمايشي در طراحي وب سايتهاي خبري در زيـر بيـان شـدهاست:
نمايش تيتر خبر: قابليـت تنظـيم نحـوة نمـايش، فونـت ، افكـت و انـدازة تيتـر اصـلي خبـر و محدودسازي تعداد كاركتر قابل پذيرش آن.
ساعت و تاريخ خبر: نمايش تاريخ و ساعت انتشار خبر، امكان نمايش تـاريخ بـه صـورت هـايمختلف كوتاه يا طولاني، امكان لينك بودن اين تاريخ به صفحهاي در آرشيو خبـر كـه بـه كـاربراجازه ميدهد به تمامي اخبار آن روز دسترسي يابد.
نمايش گروه خبري: امكان نمايش سرويس يا گروه خبري مربوط به خبر، تا مخاطب بتواند بـاكليك روي آن، به ديگر اخبار آن گروه دسترسي پيدا كند.
نمايش اخبار مرتبط: امكان نمايش اخبار مرتبط شده با يك خبر ذيل خبر، تعيين محل نمايش اخبار مرتبط، تنظيم تعداد خبرهاي مرتبط با يك خبر، تنظيم نمايش يا عـدم نمـايش اطلاعـاتينظير نويسندة خبر، تاريخ انتشار خبر، دستة خبر، تعداد امتيازهاي داده شده بـه خبـر و… در مـورداخبار مرتبط.
نمايش فيلدهاي خبري: پشتيباني از نمايش روتيتر، تيتر، زيرتيتر، نويسنده، ليد متن خبر.
پيشينة تجربي پژوهش
با مرور پيشينة پژوهش، مهمترين و نزديكترين پژوهشهاي خارجي و داخلي انجام شدة پيشـيندر ارتباط با موضوع پژوهش شناسايي شدند كه خلاصه اي از آنها در ادامه آمده است.
رودگر و همكارانش در سال 2005، كيفيت الكترونيكي را به سـه بخـش كيفيـت اطلاعـات، كيفيت سيستم و كيفيت خدمات تقسيم كرده و به بررسي اثرگذاري آنها بر وفـاداري الكترونيكـيپرداختند. آنها عوامل تأثيرگذار بر كيفيت اطلاعات را مفيدبودن اطلاعات و سـرگرم كننـده بـودناطلاعات معرفي ميكنند و معتقدند كيفيت سيستم به كيفيت اجزاي سيستم در راسـتاي رسـيدنبه اهداف متعالي آن اشاره دارد و با عواملي همچـون ، تعامـل و كيفيـت وب سـايت انـدازه گيـريمي شود. بر اساس يافته هاي آنان عواملي كه بر كيفيت خدمات تأثيرگذارند، متغيرهـايي همچـونحق انتخاب، سفارشيسازي، اجتماع و در دسترس بودن شبانه روزي وب سـايت هسـتند (رودگـر،نگاش و سوك، 2005 ).
يانگ ها و هيون جو، در سال 2011 موضوع »تأثير كيفيت طراحي وب سايت را بر رضـايت و
تبليغات توصيهاي الكترونيكي« را بررسي كردند. اين دو محقق اطلاعات خود را از طريق پخـشپرسشنامه براي 804 دانشجوي خانم كه سابقة حداقل يك بار بازديد از وب سايتهاي پوشاك را داشتهاند، جمعآوري كردهاند. براساس نتايج اين پژوهش، كيفيت طراحي وب سايت بر لذتبـردن،خوشايندبودن و كيفيت درك شدة اطلاعات، اثر مستقيم و معنادار داشته و بـر رضـايت و تبليغـاتتوصيهاي الكترونيكي اثر غير مستقيم و معناداري دارد و همچنين رضايت، يـك متغيـر ميـانجيميان پاسخ هاي احساسي و شناختي و تبليغات توصيهاي الكترونيكي است.
گيومروس، ليجاندر، پورا و رييل در سال 2004، موضوع وفاداري مشتريان به وب سايتهـايمبتني بر محتوا و به صورت موردي خدمات بهداشتي آنلاين را بررسـي كردنـد. آنهـا در پـژوهشخود رابطة متغيرهايي ازجمله رابط كاربر، پاسخگويي، تحقق نياز و امنيت بر اعتماد و سپس تأثير اعتماد بر رضايت و سپس وفاداري را بررسي كردند و همگـي نيـز بـه تأييـد رسـيدند . همچنـين يافته هاي آنها نشان داد اعتماد يك متغير ميانجي بوده كه در ايجاد وفاداري مشتريان در خدمات بهداشتي آنلاين تأثير قابل توجهي دارد.
جدول 1. خلاصة پيشينة پژوهش هاي ديگر
خلاصة نتايج مرجع هدف پژوهش شماره
بـر اسـاس نتـايج، كـاركرد وبسـايت و قابليـت كاربردي آن نيازهاي مشتري را برحسب قابليـتادارة وب سايت تأمين كرده و به رضايت مشـتري منج ر م يش ود و س پس وف اداري و تبليغ ات توصيهاي را نيز افزايش ميدهد. موسيخواني،ترك زاده، 1391 ارائة مدلي از عوامـل مـؤثر بـرتبليغات مثبت توسـط مشـتريدر بانكداري الكترونيكي 1
براساس نتايج، امنيت پرداخـت، سفارشـيبـودن،
سهولت خريد، اعتبـار نـام تجـاري وب سـايت و تعاملي بـودن آن، ابعـاد خـاص وفـاداري پايـدارمشتريان در تجارت الكترونيك بودنـد كـه تـأثير همة متغيرها بر وفاداري الكترونيكي در مدل بـهتأييد رسيد.
حميديزاده و رضايي و مجرد، 1390 طراحي و تبيين مدل وفـاداريپايـــدار مشـــتريان تجـــارتالكترونيكـــي: مطالعـــهاي دروب سايتهاي خرده فروشي 2
براساس نتايج، از ويژگيهاي وب سايتها و برنـداينترنتي مؤثر بر نگرش مثبت و اعتماد مشتريان، بـه ترتيـب شـاخصهـاي امنيـت، مهـر اعتمـاد، مرورگري، عاري از خطا بودن، تكميل سـفارش،شكل آرم، رنگ، وضوح گرافيكي، مـتن وآگهـيهمراه با آرم، صـفحه آرايـي و تركيـب تصـاوير وتصوير زمينه، در اولويت هستند. جوانمرد، سلطانزاده،
1388 بررســي ويژگــيهــاي برنــداينترنتي و وب سايتها و تـأثير آن بـــر اعتمـــاد و وفـــاداريمشتريان 3
براســـاس نتـــايج مطالعـــهاي از مشـــتريان فروشــگاه هــاي الكترونيكــي فعــال در زمينــةكســب وكــار، رضــايت الكترونيكــي، اعتمــادالكترونيكي و كيفيت فروشگاههاي الكترونيكـي ، شاخص هاي تأثيرگذار بـر وفـاداري الكترونيكـيشناسايي شدند. سيدنقوي و جمالآباد،
1390
الگوي شناسايي عوامـل مـؤثربر فرآيند شكلگيري وفـاداريمشـــتريان فروشـــگاه هـــايالكترونيكي
4

مدل مفهومي پژوهش
مبناي اصلي مدل پژوهش حاضر، مطالعة يانـگ و هييونجـو در سـال 2010 بـا عنـوان »تـأثير كيفيت طراحي وب سايتهاي پوشاك بر رضايت و تبليغات شفاهي« اسـت . شـكل 1 مـدل ايـنپژوهش را نشان ميدهد. براساس اين مدل، در وب سايتهاي پوشـاك، محـركهـاي محيطـيمتنوع مربوط به كيفيت طراحي وب سايت مانند: رنـگ، موسـيقي، شـفافيت اطلاعـات و سـرعتبالاي اطلاعات و عوامل ديگر، احساسات بازديدكنندگان از جمله لذت بردن از وب سايت، كيفيـتدرك شــده از اطلاعــات، خوشــنودي از وب ســايت و درنهايــت، وفــاداري و تبليغــات شــفاهيبازديدكنندگان را تحريك مي كند و در مقابل بر رفتارهاي اجتنابي نيز تأثيرگذار است.

طراحي

كيفيت

وبسايت

وب

از

بردن

لذت
سايت

درك

كيفيت
شدة

اطلاعات

از

خوشنودي

وبسايت

رضايت

شفاهي

بليغات
ت

طراحي

كيفيت

وبسايتقیمت: تومان


پاسخ دهید