مقالات و پایان نامه ها

JITM_Volume 5_Issue 4_Pages 267-284-1

DOI: http://dx.doi.org/10.22059/jitm.2013.36063 د ناوری اطلاعات دانشكده مديريت دانشگاه تهران دوره 5، شماره 4 زمستان 1392 صص 284- 267 ارائه چارچوبي براي طراحي مدل كسب وكار 19621508145781 پورانداخت نيرومند، محبوبه رنجبر، سيد محمد اعرابي، بهناز حاج Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JITM_Volume 5_Issue 4_Pages 219-244-1

DOI: http://dx.doi.org/10.22059/jitm.2013.36061 د ناوری اطلاعات دانشكده مديريت دانشگاه تهران دوره 5، شماره 4 زمستان 1392 صص 244- 219 به كارگيري سيستم چندعاملة هوشمند در تصميمگيري با رويكرد مديريت دانش 19621508122159 معصومه مرادي، عبداﷲ آقايي، منيره Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JITM_Volume 5_Issue 4_Pages 245-266-1

DOI: http://dx.doi.org/10.22059/jitm.2013.36062 د ناوری اطلاعات دانشكده مديريت دانشگاه تهران دوره 5، شماره 4 زمستان 1392 صص 266- 245 ارائة مدلي براي بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر بهره وري سازماني با رويكرد فرايندگرا (مطالعه در صنايع Read more…

By 92, ago