مقالات و پایان نامه ها

b (3653)

چکيده هدف از تحقيق حاضر بررسي انواع و ميزان اختلالات رفتاري در بين دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ابهر که فرضيه هاي عنوان شده به دو دسته فرضيه هاي کلي که شامل رابطه بين Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3654)

چکيده هدف از تحقيق حاضر بررسي انواع و ميزان اختلالات رفتاري در بين دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ابهر که فرضيه هاي عنوان شده به دو دسته فرضيه هاي کلي که شامل رابطه بين Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3665)

دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده کشاورزي ارزيابي هم‌خانواده‌هاي نفوذِ جديد در آبياري جويچه‌اي پايان نامه کارشناسي ارشد آبياري و زهکشي سجاد رضائي نوروله اساتيد راهنما دکتر عليرضا سلطاني تودِشکي دکتر محمد شايان‌نژاد 1393 دانشگاه صنعتي اصفهان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3655)

موضوع: مرکز شهر((City Center فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: تعريف مرکز شهر((City Center2 الف – اقتصاد چيست 2 (ب)رابطه مراکز شهر با ديگر فعليت هاي اجتماعي4 (ج)اهميت ايجاد مراکز تجاري5 فصل دوم: مفاهيم مرتبط Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3666)

دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده کشاورزي ارزيابي هم‌خانواده‌هاي نفوذِ جديد در آبياري جويچه‌اي پايان نامه کارشناسي ارشد آبياري و زهکشي سجاد رضائي نوروله اساتيد راهنما دکتر عليرضا سلطاني تودِشکي دکتر محمد شايان‌نژاد 1393 دانشگاه صنعتي اصفهان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3656)

دانشکده : شيمي گروه: شيمي معدني تهيه و شناسايي کمپلکس موليبدن تثبيت شده روي کربن فعال و بررسي خاصيت کاتاليزوري آن دانشجو: آرمينا زاده اميري استاد راهنما: دکتر بهرام بهراميان پايان نامه ارشد جهت اخذ Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3667)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج دانشكده علوم گروه تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد M.Sc” ” شيمي معدني عنوان: بررسي برهمكنش كمپلكسهاي ضد سرطان دي فنيل تين دي كلرايد با استفاده از Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3657)

بررسي اثر عصاره بافت شش و دم بر تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي به سلولهاي عصبي چکيده: مقدمه و هدف: از مهمترين سلولهاي بنيادي بزرگسال که توجه اکثر محققين را به خود جلب کرده است مي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3668)

بررسي رابطه پنج اس و اثربخشي کارکنان اداره برق شهرستان بيرجند مقدمه اثر بخشي سازماني يک مفهوم واحد و منفرد نيست؛ بلکه موضوعي بسيار پيچيده است که مشتمل بر ترجيحات و انتظارات متفاوتي مي باشد.اثر Read more…

By 92, ago