همه امتيازات اين پايان نامه به دانشگاه لرستان تعلق دارد. در صورت استفاده از تمام يا بخشي از مطالب در مجلات، سمينارها يا سخنرانيها، بايد نام دانشگاه لرستان (استاد يا اساتيد راهنماي پايان نامه ) و نام دانشجو با ذكر مأخذ و ضمن كسب مجوز از دفتر تحصيلات تكميلي دانشگاه ثبت شود در غير اين صورت مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.
دانشگاه لرستان
دانشکده علوم پايه
گروه شيمي
عنوان پاياننامه
بسپارش تراکمي
2-]پارا-(توليل)اکسي[4و6-دي کلروتري آزين با اتيلن دي آمين براي جذب فلزات
نگارش
مريم مير
استاد راهنما
دکتر ابراهيم مهدي پور
دکتر محسن عادلي
پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته شيمي آلي
شهريور1392
الهي
در وادي آگاهي، دست نيرومند تو هدايتگر شد، هم آمدنم را، هم ماندنم را، هم رفتنم را، تو در لحظه لحظههايم جاي گرفته که نه، من در لحظه لحظههايت جاي دارم. گامم را صلابت بخشيدي و چه خوب ميدانم هر کجا نتيجهاي اميد بخش به بار نشسته، ردپاي مهر تو برجاست و من دنباله رويي بيش نيستم و مگر ميشود بي مدد تو. سپاسم را چگونه در آغوشت رها کنم که ذره بودنم در برابر دريا بودنت، هويدا نشود. مگر نه اينکه رسالتم جز اين بوده که ذره ذرهها را جستجو کنم تا بنمايم ذرهاي هستم در برابر تو، از تو مدد ميگيرم و تو را سپاس ميگويم.
تقديم به
پدر و مادر
و همسر
مهربانم
به پاس گوشه اي از الطاف بيکرانشان
تقديم و تشکر
حمد و سپاس ذات پاک بينياز معبودي که به قلم قداست و به انسان کرامت بخشيد. اکنون که به لطف و کمک ايزد منان موفق به گذراندن اين دوره از تحصيلاتم شدهام، سپاس بيپايان خود را نثار ميکنم به :
اساتيد فرزانه و بزرگوارم جناب آقاي دکتر ابراهيم مهدي پور و جناب آقاي دکتر محسن عادلي که وجودشان دريايي از علم و محبت است و آموختن علم در محضر ايشان از افتخارات بزرگ زندگيم ميباشد. و از اين دو عزيز به پاس زحمات و راهنماييها و محبتهايشان تشکر ميکنم و ميدانم آنچه مرا آموختهاند جبران کردني نيست.
از جناب آقاي دکتر علي کاکانژادي فرد و جناب آقاي دکتر عباس دادخواه تهراني که زحمت مطالعه و داوري پايان نامه را قبول نمودند، سپاسگزارم.
در اينجا مايلم که از زحمات بي دريغ پدر و مادر عزيزم جناب آقاي محمدنعيم مير و سرکار خانم افسانه هاشمي ، همسرصبور و مهربانم جناب آقاي دکتر سجاد بانوي،پدر و مادر همسرم جناب آقاي منصور بانوي و سرکار خانم سکينه ميرهاشمي،هم چنين خواهر و برادر عزيزم که همگي در لحظات تلخ و شيرين زندگي در کنارم بوده و هيچگاه در سختي ها و مشکلات مرا تنها نگذاشتند تشکر کنم ، دلسوزي ها، همراهي ها، زحمات و مشاوره فکري ايشان راهگشاي لحظه هاي سخت من بود.
از تمام همراهان و دوستان مهربانم سرکار خانم‌ها: بهشته خداداي چگني،زهرا بيرانوند، زهرا کشوري، زينب ساکي، شيرين دانش نيا،راضيه مرادي،زينب جعفري،طيبه رشيدي ، مرضيه محمدي،طيبه خانلري،آزاده استادچيني گر، نرگس امين نژاد، و همچنين آقايان: وحيد ندري و …که در حين تحصيل و اجراي پروژه ياريم نمودند سپاسگزارم و براي ايشان آرزوي موفقيت و کاميابي مينمايم.
مريم مير
شهريور 1392

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
مقدمه2
1-1- پليمرها ساختارهايي با ويژگي هاي منحصز به فرد3
1-1-1- پليمرهاي کراس لينک4
1-1-2- پليمرهاي پرشاخه4
1-1-3- دندريمرها5
1-1-4- پليمرهاي خطي 5
1-2- 1و3و5-تري کلروتري آزين ، مونومري پرکاربرد براي ساخت ترکيبات پليم6
1-2-1- سنتز انشعابي دندريمرهاي تري آزين7
1-2-1-1-پليمرهاي پرشاخه دندريتي با 1و3و5-تري آزين 7
1-2-1-2- کوپليمرهاي دنبلي شکل سه بلوکه تري آزين دندريتيکي 9
1-3-کامپوزيت ها ترکيباتي با دو يا چند فاز مشخص 11
1-3-1- کامپوزيت هاي زمينه پليمري حاوي تري آزين 12
1-3-1-1-ترکيب پليمر کيتوسان با تري کلروتري آزين نمونه اي از کامپوزيت ها12
1-3-2-نانوکامپوزيت ها ترکيباتي با يک يا چند فاز در ابعاد نانويي 13
1-3-2-1- نانوکامپوزيت هاي زمينه پليمري14
1-3-2-2-روش هاي توليد نانوکامپوزيت هاي زمينه پليمري14
1-3-2-3-خواص و کاربردهاي نانوکامپوزيت هاي زمينه پليمري 15
1-4-نانوتکنولوژي 15
1-4-1-نانوذرات 16
1-4-2- روش هاي ساخت نانوذرات 16
1-4-3-کاربردهاي نانوذرات 17
1-4-4-نقش نانوذرات و به ويژه نانوذرات فلزي در سنتز شيميايي17
1- 4-4-1-کمپلکس هاي سيانوريک کلرايد با نانوذرات فلزي18
1-5- نانوذرات فلزي پالاديم و نقش کاتاليستي آن ها19
1-5-1-واکنش هاي کاتاليست شده با پالاديم 19
1-5-1-1- واکنش هک 20
1-5-1-2- واکنش سوزوکي21
1-5-1-4- واکنش هياما22
1-5-1-5- واکنش استايل 22
1-5-1-6- واکنش نگيشي23
1-5-1-7- واکنش کومادا 24
1-5-1-8- واکنش سونوگاشيرا24
1-6- پايدارسازي ، روشي براي تثبيت نانوذرات بر سطوح زمينه اي مختلف 25
فصل دوم : بخش تجربي
2-1- مواد و دستگاه ها 31
2-1-1- مواد31
2-1-2- دستگاه ها32
2-2- سنتز پليمر 2-[پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلروتري آزين با اتيلن دي آمين براي جذب فلزات32
2-2-1- تهيه مونومر 2- [پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين 33
2-2-2- تهيه پليمر 2- [پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلروتري آزين با اتيلن دي آمين34
2-3- جذب فلز پالاديم توسط پليمر2- [پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلروتري آزين با اتيلن دي آمين 35
فصل سوم: بحث ونتيجهگيري
3-1- سنتز و بررسي خواص ترکيب پليمر و پالاديم 36
3-1-1- تهيه مونومر 2- [پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين36
3-1-2- تهيه پليمر تراکمي 2- [پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين38
3-1-3- جذب پالاديم توسط پليمر 2-[پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين با اتيلن دي آمين40
3-1-4- بررسي ساختار مونومر 2- [پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين با استفاده از طيف سنجي FT-IR41
3-1-5- بررسي ساختار پليمر تراکمي 2-[پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين با اتيلن دي آمين با استفاده از طيف سنجي FT-IR42
3-1-6- بررسي ساختار پليمر 2-[پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين با اتيلن دي آمين با استفاده از طيف سنجي 1H NMR و13C NMR 44
3-1-7- بررسي بر هم کنش هاي بين پليمر 2-[پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين با اتيلن دي آمين و نانوذرات فلزي پالاديم با استفاده از طيف UV-Vis48
3-1-8- بررسي اندازه نانوکامپوزيت زمينه پليمري 2-[پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين با اتيلن دي آمين و نانوذرات فلزي پالاديم با استفاده از دياگرام هاي DLS50
3-1-9- بررسي ساختار نانوکامپوزيت زمينه پليمري 2-[پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين با اتيلن دي آمين و نانوذرات فلزي پالاديم با استفاده از تصاوير TEM 52
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
شکل(1-1): سيانوريک کلرايد 6
شکل(1-2): نمونه اي ازپلي اتيلن هاي پرشاخه دندريتي 1و3و5 – تري آزين 9
شکل(1-3): کوپليمرهاي دمبلي شکل سه بلوکه تري آزين دندريتيکي – پلي اتيلن گليکول – تري آزين دندريتيکي11
شکل(1-4):شماي کلي واکنش هک 20
شکل(1-5):شماي کلي واکنش سوزوکي 21
شکل(1-6):واکنش بوخوالد-هارت ويگ 22
شکل(1-7): واکنش هياما 22
شکل(1-8): واکنش استايل 23
شکل(1-9): شماي کلي واکنش نگيشي 23
شکل(1-10): شماي کلي واکنش کومادا 24
شکل(1-11): واکنش سونوگاشيرا 25
شکل(1-12): نمايش شماتيک پايدارسازي نانوذرات پالاديم با استفاده از (a) سورفاکتانت (b) پليمرهاc) ليگاندها 27
فصل سوم : بحث و نتيجه گيري
شکل(3-1) : تصوير آزمايشگاهي مونومر 2- [پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين 37
شکل(3-2): روند سنتز مونومر 2- [پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين37
شکل (3-3):تصويرپليمر 2-[پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين با اتيلن دي آمين تهيه شده 38
شکل (3-4):روند سنتز پليمر تراکمي 2-[پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين با اتيلن دي آمين39
شکل(3-5):تصوير آزمايشگاهي پليمر 2-[پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلروتري آزين با اتيلن دي آمين پس ازاضافه کردن محلول پالاديم کلريد در اسيدکلريدريک رقيق 40
شکل(3-6): طيف FT-IR مونومر 2- [پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين41
شکل(3-7): طيف FT-IR پليمر 2- [پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين با اتيلن دي آمين 43
شکل(3-8):طيف 1H NMR پليمر 2- [پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين با اتيلن دي آمين45
شکل(3-9): طيف 13C NMRپليمر 2- [پارا(توليل)اکسي] 4و6 – دي کلرو تري آزين با اتيلن دي آمين46
شکل (3-10): طيف UV-Vis مربوط به a) پليمر ، b) پالاديم ، c)پليمر-پالاديم 48
شکل (3-11): دياگرام DLS رسوب پليمر-پالاديم 50
شکل (3-12):دياگرام DLS مربوط به محلول پالاديم – پليمر 51
شکل (3-13): تصاوير TEM مربوط به تشکيل نانوکامپوزيت 2-]پارا(توليل)اکسي[4و6 – دي کلروتري آزين با اتيلن دي آمين و نانوذرات فلزي پالاديم 52
شکل(3-14) نمودار آناليز گراويمتري حرارتي پليمر 2-]پارا(توليل)اکسي[4و6- دي کلرو تري آزين با اتيلن دي آمين 53 شکل(3-15) نمودار آناليز گراويمتري حرارتي نانوکامپوزيت زمينه پليمري 2-]پارا(توليل)اکسي[4و6- دي کلرو تري آزين با اتيلن دي آمين و نانوذرات فلزي پالاديم 54

عنوان صفحه
فصل دوم : بخش تجربي
جدول(2-1) مواد و حلال هاي استفاده شده 30

DLS Dynamic Light Scattering
1H NMR Hydrogen Nuclear Magnetic Resonance
13C NMRقیمت: تومان


پاسخ دهید